TAMIL --> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A - வரிசை

A - வரிசை
ABACUS - மணிச்சட்டம்
ABBREVIATION - குறுக்கம்
ABDUCTION - ஆட்கடத்தல்
ABROAD - வெளிநாடு
ACCESSORY - துணைக்கருவி
ACCOUNTANT - கணக்கர்
ACORUS - வசம்பு
ACQUISITION - கையகப்படுத்தல்
ACRE - இணையேர்
ACROBAT, ACROBATICS - கழைக்கூத்து, கழைக்கூத்தாடி
ACT (OF LAW) - கட்டளைக்கோல், கட்டளைச்சட்டம்
ACTINIUM - நீலகம்
ACTIVITY - செய்கைப்பாடு
ADAM'S APPLE - கண்டம்
ADAPTATION (DRAMA, MUSIC ETC) - தழுவல்
ADHESION - ஒட்டுப்பண்பு
ADHESIVE- பசைமம்
ADRENAL GLAND, ADRENALINE - அண்ணீரகம், அண்ணீர்
ADVANCE (MONEY) - முன்பணம், உளவாடம்
AERIAL (ANTENNA) - வானலை வாங்கி
AEROBRIDGE - விமானப் பாலம், வான்பாலம்
AEROGRAMME - வான்மடல்
AEROPLANE - விமானம், பறனை
AEROSOL - சொட்டூதி
AGENT - முகவர்
AGENCY - முகமையகம்
AGRICULTURAL TRACT - பானல்
AGRICULTURE - கமம், விவசாயம், வேளாண்மை
AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME) - வேட்டைநோய், உடற்தேய்வு நோய்
AILERON - இரக்கைத் துடுப்பு
AIR - காற்று
AIR BAG - (காப்புக்) காற்றுப்பை
AIR-CONDITIONER - குளிரூட்டி, குளிர்சாதனம், பனிக்காற்றுப்பெட்டி
AIR-COOLER - காற்றுப் பெட்டி
AIR FRESHENER - காற்றினிமைத் திவலை
AIR MAIL - வானஞ்சல்
AIR POCKET - காற்று வெற்றிடம்
AIRCRAFT - வானூர்தி
AIRCRAFT CARRIER - விமானம் தாங்கி கப்பல்
AIRHOSTESS - விமானப்பணிப்பெண்
AIRLINE - வான்வழி
AIRLINER - முறைவழி விமானம், முறைவழி வானுர்தி
AIRPORT - பறப்பகம், வானூர்தி நிலையம், வானிலையம்
AIRSPACE - வானெல்லை
AIRWORTHINESS - பறத்தகுதி
AIRWORTHY - பறத்தகுதியுள்ள
ALARM, ALARM CLOCK - அலறி, அலறிக் கடிகாரம்
ALARM CHAIN (IN TRAIN) - அபாயச் சங்கிலி
ALBINO, ALBINISM - பாண்டு, பாண்டுமை
ALBUM - செருகேடு
ALBUMIN - வெண்புரதம்
ALBURNUM - மென்மரம்
ALCHEMIST, ALCHEMY - இரசவாதி, இரசவாதம்
ALCOHOL - சாராயம்
ALFALFA - குதிரை மசால்
ALGAE - நீர்ப்பாசி
ALIGN, ALIGNMENT - சீரமை, சீரமைவு
ALLERGEN, ALLERGY - ஒவ்வான், ஒவ்வாமை
ALLIGATOR - ஆட்பிடியன்
ALLOY - உலோகக் கலவை
ALMOND - பாதாம்
ALUM - படிகாரம்
ALUMINIUM - அளமியம்
AMATEUR - அமர்த்தர்
AMBULANCE - திரிவூர்தி
AMERICIUM - அமரகம்
AMMONIA - நவச்சாரியம்
AMMONIUM CHLORIDE - நவச்சார வாயு/வளி
AMPLITUDE MODULATION (AM) / MEDIUM WAVE (MW) - மதியலை
ANACONDA - ஆனைக்கொன்றான், யானைக்கொன்றான்
ANCHOR - நங்கூரம்
ANESTHETIC - உணர்வகற்றி
ANIMATION - அசைப்படம்
ANISE - சோம்பு
ANKLE - கணுக்கால்
ANT-EATER - எறும்புதின்னி
ANTENNA (TRANMIT OR RECEIVE) - அலைக்கம்பம்
ANTENNA (AERIAL) - வானலை வாங்கி, அலைவாங்கி
ANTHANUM - அருங்கனியம்
ANTIMONY - கருநிமிளை, அஞ்சனம்
ANTHROPODA - கணுக்காலி
ANTONYM - எதிர்ப்பதம்
APARTMENT (BLOCK) - அடுக்ககம்
APE - கோந்தி
APPLE - குமளிப்பழம் / அரத்திப்பழம்
APPLAUSE - கரவொலி
APPLIANCE - உபகரணம்
APPRECIATION - நயத்தல், மெச்சல்
APRICOT - சக்கரை பாதாமி
APRIL - மீனம்-மேழம்
APPOINTMENT (JOB) - பணி அமர்த்தம்
APPOINTMENT (MEETING) - (சந்திப்பு) முன்பதிவு
APPROACH (v.) - அண்மு (வினைவேற்சொல்), அணுகு (வினைவேற்சொல்)
APRON (AIRPORT) - ஏற்றிடம்
APRON (KITCHEN) - சமயலுடை
AQUAMARINE - இந்திரநீலம்
ARBITRATION POWERS - யதேச்சாதிகாரம், மேலாண்மையுரிமை
ARC LAMP - வில் விளக்கு
ARCH - தோரணவாயில், வளைவு
ARCH-BISHOP - பேராயர்
ARCH-DIOCESE - பேராயம்
ARECANUT - பாக்கு
ARENA - கோதா
ARGON - இலியன்
ARMED - ஆயுதபாணி
ARMNAMENT - படைக்கலம்
ARREARS - ஆண்டைச்சிகை, நிலவுத்தொகை
ARROGANCE - ஆணவம், தெனாவெட்டு
ARROWROOT - கூவை
ARSENIC - பிறாக்காண்டம்
ARTERY - தமனி
ARTILARY - பீரங்கிப் படை
ARTHRITIS - கீல்வாதம், மூட்டுவாதம்
ARTISAN - கைவினைஞர்
ASAFOETIDA - பெருங்காயம்
ASBESTOS - கல்நார்
ASPARAGUS - தண்ணீர்விட்டான்
ASPHALT - நிலக்கீல்
ASSASINATION - வன்கொலை
ASSEMBLY (MANUFACTURING) - ஒன்றுகூட்டல்
ASSEMBLY (STRUCTURE) - கட்டகம்
ASSEMBLY-LINE - ஒன்றுகூட்டு வரிசை
ASSUMPTION - தற்கோள்
ASSURANCE - காப்பீட்டுறுதி
ASTEROID - சிறுகோள்
ASTROLOGY - ஐந்திரம்
ASTONISHMENT - திகைப்பு, ஆச்சரியம்
ASTRINGENT - துவர்ப்பி
ASTRONAUT - விண்வெளி வீரர்
AUGUST - கடகம்-மடங்கல்
AUTHENTICITY, AUTHENTIC - சொக்க(மான), சொக்கம்
ATTAIN (v.) - எய்து (வினை வேற்சொல்)
ATTENDANT - ஏவலாள்
ATHLETICS - தடகளம்
ATOL - பவழத்தீவு
ATOMIC BOMB - அணுகுண்டு
ATONEMENT - பரிகாரம், பிராயச்சித்தம்
AUDIO - கேட்பொலி
AUDIO-CASSETTE - ஒலிப்பேழை
AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) - தானியங்கி பணவழங்கி
AUTOMOBILE - உந்துவண்டி, தானுந்து
AUTORICKSHAW - தானி
AUTUMN - கூதிர்காலம், இலையுதிர்காலம்
AQUA REGIA - அரசப்புளியம்
AVAILABLE, AVAILABILITY - கிடைக்கும், கிடைக்கப் பெறுதல்
AVALANCHE - பனிச்சரிவு
AVENUE - நிழற்சாலை
AVIATION - பறப்பியல்
AVIONICS - பறப்பு மின்னணுவியல்
AVOCADO - வெண்ணைப் பழம்
AXLE - இருசு, அச்சாணி